Biuletyn Głównego Księgowego nr 11 / 2017 z 2017-11-20

dodaj do notatnika < [6 / 11] >

Ewidencja księgowa

2. Wycena według ceny ewidencyjnej

Cena ewidencyjna to przyjęta przez jednostkę cena do ewidencji składników majątku na dzień ich nabycia lub wytworzenia. Za cenę ewidencyjną przyjmuje się, w zależności od rodzaju składnika majątku nabytego lub wytworzonego: cenę nabycia (zakupu, skupu), koszt wytworzenia, wartość nominalną, cenę sprzedaży netto, cenę sprzedaży brutto, wartość rynkową lub w inny sposób ustaloną wartość godziwą.