Biuletyn Głównego Księgowego nr 9 / 2017 z 2017-09-20

dodaj do notatnika < [9 / 13] >

Ewidencja księgowa

Wartość początkowa środka trwałego

Sposób ustalania wartości początkowej środka trwałego zależy od sposobu jego nabycia. KSR nr 11 zawiera szczegółowe wskazówki, jak ustalić w poszczególnych przypadkach wartość początkową składnika przyjętego jako środek trwały. Poszczególne obiekty inwentarzowe ujmuje się w księgach rachunkowych jednostki w wartości początkowej. Wartość początkowa środka trwałego zależy od stanu, w jakim jednostka go pozyskała, zakresu i rodzaju działań, jakie jednostka przeprowadziła w celu zapewnienia kompletności i zdatności do użytkowania zgodnie z jej zamierzeniem, jak również okresu dostosowania środka trwałego do użytkowania....