Biuletyn Głównego Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [2 / 10] >

Temat numeru

Ewidencja kosztów wynagrodzeń

Przy ewidencji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne powinno się  uwzględniać zasadę memoriału, zgodnie z którą w księgach rachunkowych należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz jednostki przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Także dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie...