Biuletyn Głównego Księgowego nr 3 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [13 / 15] >

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2016 w spółkach osobowych

Spółki osobowe (tj. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) i spółki cywilne, prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, wykazują w rachunku zysków i strat wyłącznie wynik brutto. Wynik ten jest równy wynikowi finansowemu netto i podlega podziałowi na zasadach analogicznych jak w spółkach kapitałowych. Co do zasady podział wyniku finansowego za dany rok obrotowy może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (art. 53 ust. 4 uor). Dodatkowo, w przypadku jednostek zobowiązanych do badania sprawozdania finansowego,...