Biuletyn Głównego Księgowego nr 3 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [8 / 15] >

TEMAT NUMERU

Zdarzenia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Zdarzenia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego należy ująć w księgach rachunkowych 2017 r. Sposób ujęcia zdarzeń po dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego zależy od tego, czy wartość transakcji jest istotna, czy też nie. Gdy wartość transakcji jest istotna, traktuje się ją jako błąd. W praktyce często się zdarza, że jednostka po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego otrzymuje informacje o zdarzeniach, które mają wpływ na stan aktywów lub pasywów na dzień bilansowy. Przy czym może to być zdarzenie, które dotyczy nie roku poprzedniego, lecz lat...