Biuletyn Głównego Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-21

dodaj do notatnika < [15 / 18] >

Rachunek kosztów i zarządzanie finansami

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się kwoty zwolnień z podatku świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej. Wysokość zwolnienia wynosi 1000 zł rocznie. W odniesieniu do zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, jeżeli są finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, zwolnienie dotyczy każdej kwoty takiej zapomogi (nie obowiązuje żadne ograniczenie). Natomiast świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym