Biuletyn Głównego Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-21

dodaj do notatnika < [13 / 18] >

Sprawozdawczość finansowa

Zasady prezentacji danych zapewniające porównywalność sprawozdania finansowego

W myśl zapisów ustawy o rachunkowości przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalając wynik finansowy i sporządzając sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.