Biuletyn Głównego Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-20

dodaj do notatnika < [11 / 18] >

Sprawozdawczość finansowa

Rezerwy na świadczenia pracownicze – zasady ogólne

Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających m.in. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Zobowiązania te wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.