Biuletyn Głównego Księgowego nr 2 / 2018 z 2018-02-20

dodaj do notatnika < [10 / 18] >

Ewidencja księgowa

Korekta z tytułu różnic kursowych z wyceny bilansowej w księgach rachunkowych

Prawidłowa wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów jest niezwykle istotna. Kursy walut mogą podlegać znacznym wahaniom. Wszystkie operacje wyrażone w walutach obcych należy wyceniać nie rzadziej niż na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP. Dokonując wycen bilansowych, jednostka prezentuje w sprawozdaniu finansowym rzetelny obraz stanu majątkowego i finansowego, urealniając tym samym swój wynik finansowy.