Formularze

Protokół inwentaryzacji przeprowadzonej metodą uzgodnień sald - papiery wartościowe w formie zdematerializowanej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395).